Preguntes Freqüents

 1. QUE ÉS L’AFA?

L’AFA (Associació de Famílies d’alumnes) LES VINYES, és una entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de tots els cicles : Infantil, Primària i ESO de l’Institut-Escola.

Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es.

 2. QUÈ FA L’AFA?

 • Fa tot el possible per oferir serveis bàsics que ajuden a conciliar vida familiar i laboral (acollida, menjador i extraescolars).
 • És el principal interlocutor que tenen els mestres, professors/es i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i el projecte de centre.
 • Permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Institut-Escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els socis i sòcies.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’IE mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.
 • Coordina el menjador escolar juntament amb la direcció del centre, l’acollida matinal i les activitats extraescolars. També gestiona la venda de roba escolar, llibres i l’adquisició d’ordinadors entre altres, per tal de reduir les quotes als seus associats.
 • Organitza i col·labora en festes i esdeveniments de l‘Institut-Escola.

 

3. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’AFA?

 • Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa del Centre.
 • Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar i laboral.
 • Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques de l’Institut-Escola.
 • Aconseguir recursos econòmics i materials per la millora del Centre.
 • Representar a les famílies en el Consell Escolar de l’Institut-Escola i en el Consell Escolar Municipal.
 • Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats.

 

4. QUI FORMA LA JUNTA DIRECTIVA?

La Junta Directiva està formada per: un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a i un nombre indeterminat de vocals en representació de  les diferents comissions i grups de treball.

5. QUINS AVANTATGES DIRECTES TENIM PER SER SOCIS DE L’AFA?

Sent socis obtindreu tarifes més reduïdes en  aquelles activitats, serveis i esdeveniments que organitzi, gestioni i coordini l’AFA.

Podreu participar directament en totes les activitats promogudes per l’AFA.

Tindreu veu a totes les reunions i assemblees de socis per a donar el vostre parer i fer les aportacions que considereu oportunes.

6. COM PODEM SER SOCIS DE L’AFA?

Molt senzill. Només cal:

 1. Fer l’ingrés de la quota anual de soci, de 25 € per família, al següent número de compte  indicant en el concepte SOCI+NOM ALUMNE+CURS
 2. Omplir el següent formulari  i enviar-lo a l’adreça afa@ielesvinyes.net o deixar-lo a la bústia de l’AFA, que trobareu a consergeria amb el comprovant de pagament grapat.

7. A QUÈ ES DESTINEN ELS DINERS DE LA QUOTA DE SOCI?

Amb les quotes de tots els socis i les subvencions que periòdicament anem sol·licitant, gestionem tots els serveis que oferim i fem la previsió per a futures despeses.

Col·laborem amb el centre, fent aportacions econòmiques que es destinen a la millora dels equipaments, materials, recursos… per ajudar a cobrir les necessitats que es van generant durant el curs. (Pots consultar aquí alguns exemples)

Organitzem activitats per a potenciar la relació família-escola i cohesionar la comunitat educativa (Castanyada, Sant Jordi, Festa de fi de curs, tallers, xerrades…)

A més de les quotes, l’AFA treballa per aconseguir altres fonts de finançament com són les subvencions que destina l’Ajuntament de Castellbisbal per a l’adquisició de material escolar i cubrir en part projectes com ara el de l’Empowering English, que el seu objectiu es la millora del nivell d’anglès dels nostres infants.

 8. COM PODEM MODIFICAR LES DADES QUE HEM DONAT A L’AFA?

Enviant un correu a l’adreça de l’AFA (afa@ielesvinyes.net) sol·licitant la modificació de les dades.

9. COM PODEM DONAR-NOS DE BAIXA DE L’AFA?

Enviant un correu a l’adreça de l’AFA (afa@ielesvinyes.net) sol·licitant la baixa.

10. PROTECCIÓ DE LA IMATGE DELS INFANTS, L’AFA NECESSITA AUTORITZACIÓ PER FER SERVIR LES IMATGES O TÉ PROU AMB L’AUTORITZACIÓ A L’ESCOLA?

Si l’AFA vol utilitzar les imatges que pugui tenir dels alumnes, per penjar-les a internet o per fer, per exemple, un calendari o llibre que tingui un preu de venda en tindrà prou amb  l’autorització de drets d’imatges que firmen els pares al centre al inici de curs.

11. L’AFA COMPLEIX LA NORMATIVA ACTUAL DE PROTECCIÓ DE DADES?

L’AFA està adherida al Codi Tipus de la FAPAC i actualment està treballant per implementar correctament tots els processos derivats del tractament de dades personals.

FLETXA TORNAR